พช.ลำปาง ร่วมการประชุมเตรียมจัดงาน “โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม” ปีที่ 5 ในพระสังฆราชูปถัมภ์

🟢 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน “โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม” ปีที่ 5 ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรภาคเอกชน  ท้องถิ่นและท้องที่  เข้าร่วมประชุม    ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด    อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง

🟢 ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
🟢 โดยวาระที่ประชุม มีดังนี้
1. การสานต่อโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 5 ในพระสังฆราชูปถัมภ์
2. กิจกรรมโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 5 ในพระสังฆราชูปถัมภ์
3. การมอบหมายภารกิจ โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 5  ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ในวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

🟢 ทั้งนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) ไปปฏิบัติหน้าที่แทน ในพิธีเปิดหอพุทธ
ปาพจนบดีอนุสรณ์  และเปิดโครงการคืนธรรมสู่ธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีที่ 5        พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในวันเสาร์ที่  2  ก.ค. 2565  ณ  วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์    ในการนี้
ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ดำเนินการและเตรียมความพร้อมตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ทั้งด้าน
สถานที่ พิธีการ หน่วยปฐมพยาบาล งานจราจร หรือการอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ.

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good
……………………….
📸 ภาพ/ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)