พช. ลำปาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)

💜 วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ   OTOP  ผ้าไทย   (Coaching
ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)  กิจกรรมที่ 1  จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า    และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย  (Coaching  ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)  โดยมี  นายสมคิด  จันทมฤก
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการฯ ณ โรงแรมมีเลีย อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

❤️  ในการนี้  นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
🧡 โดยมีการบรรยายในเรื่องต่างๆ ดังนี้
– “แนวทางตามพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก”
– ความรู้แบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แบบอัตลักษณ์ประจำถิ่น และรางวัลการประกวด/
Work Shop
– Trend, Tone, Packaging And Story Telling
– กิจกรรมส่งเสริมการขาย “Live สด” ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
– อบรมเชิงปฏิบัติการ (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) (Work Shop)

💛 โครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแบบกับผ้าขิดลาย
พระราชทาน  “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”  แก่ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ  OTOP  ผ้าไทย      ตลอดจนให้ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย  สามารถนำแบบผ้าขิดลายพระราชทาน  “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”  ไปเป็น
ต้นแบบพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good
……………………….
📸 ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)