พช. ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2565

🧡 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2565   โดยมี  นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ
ณ   อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง       เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด
พร้อมทั้งหารือ   ข้อราชการที่สำคัญ   นโยบายเร่งด่วน     และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง     เพื่อให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ

🧡 ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
🧡 ที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบและพิจารณา ประกอบด้วย
– การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง
– นโยบายภาครัฐ
– หนังสือเวียนเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง
– รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง
– การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การบริหารจัดการสินค้าสับปะรดจังหวัดลำปาง ปี 2565

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good
……………………….
ภาพ/ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)