พช.ลำปาง ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนพฤษภาคม 2565

🔶 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565  เวลา 14.00 น.    นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
มอบหมายให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนพฤษภาคม
2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อ
มวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ The Moon Coffee at ไร่มายด์มิ้น ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง

🔶 ในการนี้นายชาตรี ธินนท์  พัฒนาการจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้ นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ  ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน   เข้าร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนฯ   เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     นโยบาย
กิจกรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชน และเครือข่ายสัมพันธ์

🔶 โดยประเด็นการแถลงข่าว มีดังนี้
1.การบริหารจัดการสับปะรดบริโภคสดและแนวทางการกระจายผลผลิตปี 2565
2.โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. งาน OTOP ภูมิภาค 2022
4.สถานการณ์และมาตรการควบคุมโควิด-19

📌 ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมแถลงข่าวในภารกิจงานที่รับผิดชอบในประเด็นที่ 2
และประเด็นที่ 3

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)