พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ ลำปาง ขับเคลื่อนเครือข่าย “โคก หนอง นา โมเดล”

📍วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ พื้นที่แปลงโคก หนอง นา โมเดล
บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ต.น้ำโจ้  อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะและเครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล อำเภอแม่ทะ ร่วมประชุมสมาชิกเครือข่าย
สัญจร ครั้งที่ 2/2565    เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  การกำหนดแผนงาน กิจกรรมร่วมกัน    โดยมีกรรมการ
เครือข่าย สมาชิกและหน่วยงานภาคีการพัฒนา เข้าประชุม 34 คน การประชุมในครั้งนี้ ได้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรค และหาแนวทางการแก้ไข เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โคก หนอง นา    ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของ
กรมการพัฒนาชุมชน    แลกเปลี่ยนความรู้     ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน      ตลอดจนวางแผนการดำเนินงาน
ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมนำไปสู่ความยั่งยืน

📍     นอกจากนั้นแล้ว   ผู้เข้าประชุมยังทำกิจกรรมร่วมกันในนามของเครือข่าย โคก  หนอง  นา  ระดับอำเภอ   ได้แก่
การแลกเปลี่ยน แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน การสาธิตการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา และการมอบกล้าไม้ยืนต้น
เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่โคก หนอง นา ของสมาชิก

📍    อำเภอแม่ทะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โคก
หนอง นา โมเดล ปี 2564 – 2565   จำนวน   22   แปลง    ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมตัวและจัดตั้งเป็น
เครือข่ายโคก หนอง นา ระดับอำเภอ เป็นไปเพื่อสร้างความก้าวหน้า ยั่งยืนในการสืบสานศาสตร์พระราชา และแสดง
ให้เห็นถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจาก “โคก หนอง นา โมเดล”

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)