พช.ลำปาง ผนึกกำลัง เครือข่าย “โคก หนอง นา” เอามื้อสามัคคี “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

🌱 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น.

นายชาตรี   ธินนท์   พัฒนาการจังหวัดลำปาง    นำผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคมพัฒนา
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ตลอดจนเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอเมืองลำปาง
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ   ปี พ.ศ. 2565           ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้      และปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ      เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  “รวมใจไทย   ปลูกต้นไม้  เพื่อ
แผ่นดิน”   สืบสานสู่  100  ล้านต้น

🌱 ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้
ประจำปีของชาติ   เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง      และกระตุ้นจิตสำนึก
ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์       และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน นอกจากกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติแล้ว   ยังเป็นการ
ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ     เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

🌱การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังถือเป็นการรวมพลังหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และเครือข่าย
โคก หนอง นา   ในการร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน   โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ โคก หนอง นา      ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ  จนเป็นวิถีชีวิต
เพื่อการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรม   มีภูมิคุ้มกัน  ก่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน   และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่
CLM และ HLM ในพื้นที่ตำบลอื่นต่อไป

🌱 โดยได้ดำเนินการ ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล แปลงของนางพงละดา
ปิกตะหลก บ้านวังศรีภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในพื้นที่ 15 ไร่ และได้
รับความอนุเคราะห์กล้าไม้เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว  จากสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ  จังหวัดลำปาง  จำนวน
300 ต้น ประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นสัก ต้นพะยูง และต้นขี้เหล็ก

🌱 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วน
ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good
……………………………………………………………………………………………………………………….
📸 ภาพ/ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)