พช.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

🌿 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565    นายโกสินทร์ แสงสะอาด   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น   เป็นประธานการอบรมให้ความรู้      แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   ในการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรม  สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง     รูปแบบ
“โคก  หนอง  นา”  และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ         ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

🌿 ในการนี้ นายชาตรี  ธินนท์  พัฒนาการจังหวัดลำปาง    มอบหมายให้   นางทิพย์วรรณ
แก้วทอง      ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน    และ  นายสมคิด   ปันทะสืบ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว

🌿 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น     เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปขยายผลในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่     ตลอดจน การสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อ
เป็นแหล่งการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น แหล่งการเรียนรู้การพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา”
แหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นต้น
………………………………………………………………..
ภาพ/ข่าว :  ทีมงานประชาสัมพันธ์  สพจ.ลป.

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)