สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามนโยบายการขับเคลื่อนงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออมภาคประชาชน

      นายสุทธิเกียรติ จันทพันธ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภองาว
มอบหมายให้นางสาวตุลารักษ์ คำวงค์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ    ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ. ) บ้านหวด (ชุดใหม่) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวด     โดยได้ชี้แจงและ
ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่าย
เงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนประเด็นงานสำคัญของ
กรมการพัฒนาชุมชน    ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด   ได้แก่   จำนวน
หนี้ค้างชำระลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าหนี้ค้างชำระจากการรายงานของจังหวัด

      นอกจากนี้   ยังได้แจ้งแนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อย่างน้อยคนละ 1 กลุ่ม  “1 พัฒนากร
1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การดำเนินงานวาระชุมชน   “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน”   เกิดการขับเคลื่อนที่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและชุมชน   และให้การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน      ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน             และภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
ของสังคม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหวด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#Change For Good
……………………….
ภาพ โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว
ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)