พช.ลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ลำปาง ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.

🌸นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ลำปาง
ประจำปี 2565 ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

🌸มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้
– กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ การจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ โดยนายประเสริฐ แพงพิบูลย์
ผู้แทนสมาชิก
– กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยจัดการส่งเสริมอาชีพ/ฝึกอาชีพ  การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
– กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม      โดยการบริจาคสิ่งของให้ผู้พิการ  ด้อยโอกาส  เด็กและคนชรา   พื้นที่
13  อำเภอ ในจังหวัดลำปาง   ตามกิจกรรม   “ลำปาง ผูกพัน ไม่ทิ้งกัน ยามยาก”    การขจัดความยากจน และ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌸การจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ลำปาง ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิกและให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์
สามารถวางแผนการจัดการทางการเงินของสมาชิกได้       และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#Change For Good
……………………….
📸 ภาพ/ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)