พช. ลำปาง เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานสำคัญในพื้นที่จังหวัดลำปาง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15

*** วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ***   เวลา 09.30 น.  นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานสำคัญในพื้นที่จังหวัดลำปาง
พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
**  ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายประจักษ์จิตร สายนะที
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา พช” ต่อที่ประชุมพร้อมทั้งตอบข้อชักถาม และรับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติราชการจาก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
**  พร้อมกันนี้ ผู้ตรวจราชการทั้งสองท่านได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ
“โคก หนอง นา ” บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมมอบแนวทาง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ น้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้และขยายผลโดยยึดหลักพึ่งพาตนเองได้ เอื้อเฟื้อแบ่งปันคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ในด้านความเป็นอยู่และความมั่นคงทางด้านอาหาร ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
# โคก หนอง นา
#Change For Good
……………………….
📸 ภาพ/ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)