พช. ลำปาง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์’สู่ตลาดสากล กิจกรรมสัมมนาอิงผู้เขี่ยวชาญครั้งที่ 2

*** วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 *** เวลา 09.00 น. นายชาตรี  ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง
มอบหมายให้นางทิพย์วรรณ แก้วทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประเมินผลงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Prototype)
ตามกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล
ครั้งที่ 2 ณ ห้องฉัตรแก้ว โรงแรม เอเซีย โฮเต็ล ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
** สำหรับกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่หลากหลาย  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามโครงการฯ โดยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
ด้านการตลาด เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากการผสมผสานและ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นในจังหวัดลำปางให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่
และเพื่อออกแบบอัตลักษณ์แบรณ์ (Brand Identity) และสื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1.) หมู่บ้านแกะสลักบ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2.) ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
3.) ชุมชนเซรามิกส์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
4.) ชุมชนจักสานไม้ไผ่ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
** ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้ว่าจ้างบริษัทผลึกแก้วโปรโมชั่น แอนด์ดีไซน์ จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 4 แขนง เข้าด้วยกันให้สามารถ
ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมใหม่ของจังหวัดลำปาง
# ลำปาง สร้างสรค์ ปันสุข
# OTOP
# CDD
# กรมการพัฒนาชุมชน
# Change For Good
…………………………..
📷 ภาพ /ข่าว :
ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)