พช.ลำปาง ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบการประชุมทางไกล ( Video Conference)

*** วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒน
กลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room
กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางเตือนใจ อุ่นจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงานสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การทบทวนความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ที่เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ประกอบด้วย
1. นโยบายของผู้บริหารในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
2. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี 2565
3. แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดข้อร้องเรียน หรือกรณีเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน(กข.คจ.)
4. กรณีศึกษา กรณีเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการฯ (กข.คจ.)
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
โดยกลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนที่มีรายได้ตำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อรายได้ โดยรัฐบาลสนับสนุน
เงินทุน หมู่บ้านละ 280,000 บาท(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้กลุ่มเป้าหมายยืมไปลงทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนระดับหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการเงินกองทุน และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานสำหรับกลุ่มเป้าหมายการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดๆ ละ 2 คน คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ที่มีความเสี่ยง
ที่จะเกิดความเสียหาย และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 2,660 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม
** ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา ดีเพ็ญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวนัดดา
เพียรอนุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /อำเภอ ได้รับทราบแนวทาง ข้อสั่งการ
ในการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้มีประสิทธิภาพและจะได้นำไป
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)