พช.ลำปาง ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

*** วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ทั้ง 11 แห่ง และศูนบ์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนสามารถให้บริการฝึกอาชีพ และให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
** ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน, ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสา
พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และประธานตำบลต้นแบบด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
**โดยในที่ประชุม ได้พูดถึงความเป็นมาของโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งแนวทางและการดำเนินงานกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง
และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 แห่ง รวมทั้งการดำเนินโครงการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
** ซึ่งหลังจากรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการแล้ว ทางผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ได้ประชุมหารือร่วมกับประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางและประธานตำบลต้นแบบ
ด้านความมั่นคงทางอาหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามแนวทางของ
กรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป
#World Soil Day
#Global Soil Partnership
# CDD
# กรมการพัฒนาชุมชน
# Change For Good
(Visited 1 times, 1 visits today)