พช.ลำปาง เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

***  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ ทาง ระบบ Web Ex พร้อมด้วย
นายนิวัติ น้อยผาง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมชี้แจง ฯ ณ ห้องประชุม
War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง
พร้อมด้วยนางทิพย์วรรณ แก้วทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน
และนักพัฒนาชุมชนสังกัดกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง และพัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 13 แห่ง
** ประเด็นที่ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศฯ ดังนี้
1.แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์ และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565
3.การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ผ่านระบบ Big Data และ CDD EIS พกพา
4.การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565
**  ทั้งนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวนโยบายในการดำเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยได้เน้นย้ำเรื่องการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาชุมชนด้วยการวางระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่( ระบบ Big Data) ที่สามารถใช้งานได้จริง
มีการประมวลผลที่รวดเร็ว แม่นยำ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และการจัดทำ
ระบบ CDD EIS (Executive Information System ) พกพา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้ทุกคน
ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /อำเภอ ได้รับทราบแนวทาง ข้อสั่งการ ในการดำเนินงาน
ด้านสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ปี 2565 และจะได้นำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)