พช. ลำปาง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2564

***  วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
**  โดยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้เสนอเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุม ดังนี้
– เชิญชวนเข้าร่วมชมการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไทย (เสน่ห์ผ้าทอ สานต่อผ้าถิ่น เมดอินลำปาง)
– การปรับปรุงแก้ไขคำสั่งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ) และ
– กำหนดการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ฝ่ายเลขาฯ ศจพ.จ/ ศจพ.อ และทีมปฏิยัติการ เพื่อขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงมหาดไทย
ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกาบน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Video Conferrence ของกระทรวงมหาดไทย
**  ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
และรับทราบความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
#World Soil Day
#Global Soil Partnership
# CDD
# กรมการพัฒนาชุมชน
# Change For Good
(Visited 1 times, 1 visits today)