พช.ลำปาง จัดนิทรรศการ “เสน่ห์ผ้าทอ สานต่อผ้าถิ่น เมดอินลำปาง”

*** วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 08.45 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ
“เสน่ห์ผ้าทอ สานต่อผ้าถิ่น เมดอินลำปาง” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณห้องโถงอาคารหอประชุม
ชั้น 1 จังหวัดลำปาง โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ
และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผ้าทอ ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการจัดนิทรรศการในครั้งนี้
** การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมจัดแสดง
ผลงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม และโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ บ้านทุ่งจี้ อำเภอเมืองปาน
จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปัจจุบันมีการส่งเสริมอาชีพและมีกลุ่มอาชีพต่างๆมากมาย
อาทิ งานส่งเสริมเครื่องปั้นดินเผา, งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, กลุ่มทอผ้า, งานปักผ้า, กลุ่มเลี้ยงผึ้ง, กลุ่มผลิตน้ำดื่ม
และงานด้านเกษตรกรรม เป็นต้น
**นิทรรศการ “เสน่ห์ผ้าทอ สานต่อผ้าถิ่น เมดอินลำปาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
และรณรงค์เชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป
ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ตามแนวพระดำริ“ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา ภายในงานนิทรรศการ ประกอบด้วย
1. การจัดแสดงลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งเป็นการสนองแนวพระดำริภายใต้แนวคิด
“โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็น
เอกลักษณ์ประจำถิ่นให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ทุกโอกาส และสร้างรายได้กลับ
เข้าสู่ชุมชนรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยและช่างทอผ้ารุ่นใหม่ โดยเป็นผลงานการตัดเย็บ
และถักทอ จากช่างฝีมือ และกลุ่มทอผ้าในจังหวัดลำปาง ที่นำผลงานมาจัดแสดง
2. นิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม และโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ บ้านทุ่งจี้
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
3. การแสดงผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัดลำปาง การตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าทอพื้นถิ่น ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าอำเภอต่าง ๆ
ซึ่งมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าทอพื้นถิ่น ซึ่งถูกถ่ายทอด ถักทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น
ตั้งแต่ผ้าทอพื้นถิ่นดั้งเดิม ไปจนถึงการนำผ้าทอพื้นถิ่นมาสร้างสรรค์แนวความคิดให้มีความร่วมสมัย ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน เช่น กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน กลุ่มล้านช้าง อำเภอเกาะคา
กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านปางกุ่ม อำเภอเถิน และร้านบัวดีไซน์ อำเภอเมืองลำปาง เป็นต้น
4. บูธการจัดจำหน่ายผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มทอผ้า กลุ่มตัดเย็บ ผู้ตัดเย็บเสื้อผ้า ยังได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
มาจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ และให้บริการรับตัดเย็บเสื้อผ้าตามความต้องการของลูกค้า
** ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้มีการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะผ้าไทย สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย
ทุกโอกาส มีความทันสมัยและสวยงาม หากสนใจข้อมูลด้านผ้าไทย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลำปาง ,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หรือ ทาง Facebook : OTOP Today Lampang
สำหรับยอดจำหน่ายในการออกร้านของผู้ผลิต ผุ้ประกอบการผ้าทอ จำนวน 13 ราย ในงานนิทรรศการครั้งนี้
มียอดจำหน่ายที่ขายได้ในงาน จำนวน 111,800 บาท และยอดสั่งจองผ้าทอ จำนวน 210,500 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
322,300 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าของจังหวัดลำปาง เป็นการกระจายรายได้
กลับคืนสู่ท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงให้กับชุมชนและส่งผลให้การตลาดผ้าทอของจังหวัดลำปางขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.42
# ผ้าไทยใส่ให้สนุก
# OTOP
#World Soil Day
#Global Soil Partnership
#Change for Good
(Visited 1 times, 1 visits today)