พช.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุม ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนฯ

** วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง
มอบหมายให้ นางสาวชลธิชา ดีเพ็ญ และนายสมัย สารสิงห์ทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบ
( VDO Conference ) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
** ในการนี้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ และมีกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมประชุมระดับอำเภอ ประกอบด้วยพัฒนากร จำนวน 43 คน และทีมเพื่อนคู่หูคู่คิด (คณะกรรมการกองทุนชุมชน)
อำเภอละ 1 คน จาก 13 อำเภอ รวมทั้งหมด 56 คน ร่วมการประชุมผ่านระบบ TV พช.ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
ทั้ง 13 แห่ง
** ประเด็นสำคัญในการประชุม ประกอบด้วย
-แนวทางการดำเนินงานพัฒนาทุนและองค์การเงินชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565
– แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
– แนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
– แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– แนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
– แนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ
– แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ( Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาล )
-แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ( ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน )
**  การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทีมคู่หูคู่คิด ให้สามารถ
ขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้บรรลุเป้าหมาย และมีองค์ความรู้
มีทักษะในงานทุนชุมชนสามารถถ่ายทอด และนำแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#World Soil Day
#Global Soil Partnership
# CDD
# กรมการพัฒนาชุมชน
# Change For Good.
………………………….
📷 ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)