พช.ลำปาง รับการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชม นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่15 ลงพื้นที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

** วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564    เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เขตตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้าฝ้ายพันดาว บ้านนาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โดยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายประจักษ์จิตร สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน นายสมัย สารสิงห์ทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางนงค์รัก พรมฟอง พัฒนาการอำเภอเสริมงาม เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน และสมาชิกกลุ่มทอผ้า
ฝ้ายพันดาว ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่ม
>> กลุ่มทอผ้าฝ้ายพันดาว บ้านนาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี
ธรรมชาติ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เพราะเป็นชุมชนที่มีการปลูกฝ้ายใช้ใน
พื้นที่ทั้งหมด โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการทอผ้าเป็นเวลานานกว่า 30 ปี จนกลายเป็นจุดแข็งที่สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนนอกเหนือจากการทำการเกษตร และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เผยแพร่ทักษะ และภูมิปัญญาแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย
ซึ่งกลุ่มมีสมาชิก 18 คน เงินทุนของกลุ่ม เริ่มต้นด้วยการลงหุ้นของสมาชิก เพื่อเป็นเงินทุนในการจัดซื้อฝ้าย และจัดตั้ง
ธนาคารฝ้ายให้สมาชิกในกลุ่มดูแล โดยได้มีการจัดทำระเบียบและการบริหารจัดการกลุ่มไว้อย่างชัดเจน
>>โดย นางศรีเวียน การิยา ประธานกลุ่มฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่ม รายได้ของกลุ่ม การได้รับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผลงานในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การต่อยอดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม
ด้าน นางศรีเวียน การิยา ประธานกลุ่ม ได้กล่าวอีกว่าผลงานและรางวัลภาคภูมิใจของกลุ่ม นั่นคือ การได้รับโล่ห์
รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2563 รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดลำปาง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่า
“cotton hemp” ลายพันดาวลายพราง เป็นผ้าทอมือที่มีเส้นใยกัญชงและด้ายพุ่งเป็นผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้มะเกลือ
ในการย้อม มีเทคนิคการย้อมด้วยการจุ่มฝ้ายเป็นลวดลายสีสันแต่งต่างกันไป ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
>> นางนงค์รัก พรมฟอง พัฒนาการอำเภอเสริมงาม ได้กล่าวเสริมว่า ทางกลุ่มทอผ้าฝ้ายพันดาว ได้เสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง เมื่อปี 2561 จำนวนเงิน 200,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานของกลุ่ม ซึ่งช่วยให้กลุ่ม มีวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ
การผลิตชิ้นงาน และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับทางกลุ่ม
>>ในการนี้ นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่
ประธานและสมาชิกกลุ่มทอผ้าฝ้ายพันดาว ที่ยังรักษาคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น จากบรรพบุรุษ และอยากให้อนุรักษ์
ภูมิปัญญา โดยการสืบทอดแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านผ้าทอให้ยังคงเอกลักษณ์
ของการทอผ้าฝ้าย ผสมผสานกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัย โดยไม่ทิ้งกลิ่นอาย
ของความเป็นผ้าฝ้ายพันดาว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสร้างคุณค่าและรายได้แก่คนในชุมชนต่อไป
……………………………………..
📸/📃 ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ. ลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)