พช.ลำปาง รับการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ( เขตตรวจราชการที่ 15 ) ติดตามงานพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดลำปาง

** วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เขตตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประเด็นตรวจติดตามงาน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
4. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2564
7. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>> ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอทั้ง 13 อำเภอ
ให้การต้อนรับ และร่วมสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
>> ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทาง นโยบาย และความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตาม Road Map รวมถึงแนวทาง
เทคนิควิธีการ งบประมาณตามระเบียบราชการ ให้จังหวัดและอำเภอ ได้สนับสนุนการดำเนินการให้สำเร็จและทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงกำชับให้จังหวัดได้เร่งดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ทันต่อห้วงระยะเวลาที่
กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด รวมถึงให้กำลังใจกับทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอในการดำเนินงาน
ท่ามกลางวิกฤติของสถานการณ์โควิด 19
…………………………………….
📸/📃 ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ. ลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)