พช.ลำปางร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็น นักการตลาดดิจิทัล

** วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์
Zoom Meeting วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
OTOP และชุมชนท่องเที่ยวผ่านการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ตลอดจนเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน
แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน และต้องกลับสู่ภูมิลำเนา และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า
OTOP และประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักการตลาดรุ่นใหม่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP OTOP Trader
>> ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายนายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการกลุ่มงานผู้รับผิดชอบงาน
OTOP นักการตลาดรุ่นใหม่และ OTOP Trader เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
>> โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล เป็นการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล
ซึ่งมีการให้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ให้ปัง วิธีการยิงโฆษณาและการคิดหา
กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ และเทคนิคการ Live สด แบบมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย
>> ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง มีเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 26 ราย
ซึ่งรับชมผ่านระบบออนไลน์ ณ ที่พักของตนเอง
……………………………………..
📸/📄ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)