พช.ลำปาง ประชุมดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่เก็บเดือนพ่อ”

** วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชาตรี  ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายนายประจักษ์จิตร สายนะที
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่เก็บเดือนพ่อ” พร้อมด้วยนักวิชาการผู้รับผิดชอบ
งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมชี้แจงแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยมีพัฒนาการอำเภอและ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอละ 1 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม พร้อมรับต้นกล้าฟ้าทะลายโจร อำเภอละ 100 ต้น
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
>> สำนักงาน ปปส. ภาค ๕ ได้อนุมัติสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” จังหวัดลำปาง ซึ่งเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่นดินจังหวัดลำปาง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจาก สำนักงาน ปปส. ภาค ๕ จำนวน ๑๓๘,๖๐๐ บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๙,๙๐๐ บาท
>> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงได้ร่วม
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการดังกล่าว พร้อมแจกจ่ายต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้อำเภอนำไป
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

#LPG
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

📸/📃 ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ. ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)