พช.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทาง วิชาการ (สอบข้อเขียน)

** วันที่ 6 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุุม
ชี้แจงแนวทางดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ผ่านระบบ (Zoom cloud meeting)

>>โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน)
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แก่คณะกรรมการ
คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน
ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1238/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 และจะดำเนินการประเมิน
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564

>>ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งร่วม
รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(สอบข้อเขียน) ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

>>  จังหวัดลำปาง มีผู้เข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ)
จำนวน 5 คน ซึ่งจะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน)ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564
ผ่านระบบ (Zoom cloud meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)