พช.ลำปาง ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

** วันที่ 3 กันยายน 2564  เวลา 9.30 น.  นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน OTOP และนักการตลาด
รุ่นใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) กิจกรรมจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลำปาง (สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
>> โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้า
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสามารถขยายตลาดได้มากขึ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
ประเภทอาหารเครื่องดื่ม และสมุนไพร จำนวน 10 ราย
>> ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  บรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำแนวคิดผลิตภัณฑ์ พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในกระบวนการผลิต และทางการตลาด
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์
>> สำหรับ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพมาตรฐาน
รูปแบบ ดีไซน์ รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผน
>> ทั้งนี้การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP จะช่วยให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้อย่างเหมาะสม
 ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)