💙พช. ลำปาง ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564

💙วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง

เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดลำปาง ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วม

💙โดยวาระก่อนการประชุม        ได้มีการมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี สร้างความ
มั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน   ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางอาหารรอบ 2 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ได้แก่
  เทศบาลตำบลแม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง
 2. ประเภทหมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหาร  ได้แก่
  บ้านเด่น  หมู่ที่ 8  ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 3. ประเภทบ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่
  นางรติรัตน์ น้อยป้อง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง
 4. ประเภทผู้นำทางศาสนา ได้แก่
  พระสาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์
  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

และเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564
จำนวน  46  หน่วยนับ  ดังนี้      1. ประเภทผู้นำชุมชน  จำนวน  19  หน่วยนับ
2.ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน  จำนวน  10  หน่วยนับ     3. ประเภทเครือข่าย
องค์กรชุมชน จำนวน 7 หน่วยนับ     4. ประเภทชุมชน จำนวน  10  หน่วยนับ

💙โดยที่ประชุมได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของ
กรมการพัฒนาชุมชนและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการ
พัฒนาชุมชน รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาล   ในการนี้  สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอ ทั้ง 13  อำเภอ  ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในแต่ละพื้นที่          รวมถึงรับทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการทำงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ต่อไป.
……………………………………………………………………………………………….
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)