💛พช.ลำปาง ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564

💛วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม
กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting

💛ในการนี้  นายชาตรี   ธินนท์   พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย    ผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน    และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง       ร่วมรับฟังการประชุม     ณ
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  ชั้น  3    ศาลากลางจังหวัดลำปาง
เพื่อรับทราบรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

💛โดยประเด็นสำคัญในที่ประชุม ประกอบไปด้วยสรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์
สู่  “โคก  หนอง  นา”
2. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สร้าง
ความมั่นคงทางอาหารสู่ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวรอบ 2 (ต่อเนื่อง)
3. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)   และข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    รวมไปถึง   การรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564   และการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

💛ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้รับทราบรายละเอียดและแนวทาง
การปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนา
ชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป

…………………………………………………………………………………………………………..

ภาพ & ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง….รายงาน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)