พช.ลำปาง เดินหน้าจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564  กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์
แบ่งปันระดับจังหวัด   โดยมี นายพิเชฏฐ์  อาจสามารถ    ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กล่าวรายงาน  และ นางขวัญจิต ไชยฟูพัฒนาการอำเภอแม่ทะ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน   เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ  กำนันตำบลสันดอนแก้ว   ร่วมให้การ
ต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมพูดคุยและพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้กล่าวว่า
กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าง ๆ ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถบริหาร
จัดการชุมชนของตนเองได้   และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน และจากสถานการณ์ของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของผู้คนในทุก ๆ ด้าน  จนทำให้เกิดการใช้ชีวิตแบบ  New normal  ที่เน้นการพึ่งพาตนเอง    และการ
ช่วยเหลือกันของชุมชน         ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน    จึงนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน       เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน
สร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด 19 และจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน 1 ตำบลต้นแบบ
ตามแนวทาง “ทุกครัวเรือน คือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อย และกลุ่มผู้เปราะบาง ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 ในขณะนี้ รวมไปถึง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้ให้ข้อคิดว่า  การจัดตั้งศูนย์
แบ่งปันระดับจังหวัด ในครั้งนี้  ไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้ว    ยังสร้างความมั่นคง
ทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม    รวมไปถึงการสร้างทางรอดให้สังคมไทย  ผ่าน  3  สร้าง   ซึ่งประกอบ
ไปด้วย การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
รวมถึงให้ผู้นำมีความพร้อมในทุกด้าน และจะทำอย่างไรให้สามารถนำพาหมู่บ้านชุมชนอยู่รอด รวมไปถึง
การสร้างเครือข่ายขยายผล จากจังหวัดไปสู่อำเภอ ตำบล จากตำบลไปสู่ทุกหมู่บ้าน  ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรค โควิด 19   และขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการของจังหวัดและ
ดูแลสมาชิกในหมู่บ้านชุมชน ด้วยความรัก ความสามัคคี   โดยเน้นให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นแกนหลัก
สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ชุมชน พัฒนาการจังหวัดลำปางกล่าวปิดท้าย

จังหวัดลำปาง  ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ประจำปีงบประมาณ
2564 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้      1. เพื่อจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับ
จังหวัด และขยายผลไปสู่อำเภอ       2. เพื่อถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง     และ  3. เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ประจำปีงบประมาณ  2564       โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชนตำบล
สันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 17 คน ผู้นำชุมชนตำบลเป้าหมาย   จำนวน  12 อำเภอ
จำนวน 13 ตำบล ๆ ละ 1 คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน
13 อำเภอ รวมทั้งสิ้น43คนโดยมีเป้าหมายให้มีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด  จำนวน 1 แห่ง มีการ
ขยายผลศูนย์แบ่งปันระดับอำเภอ จำนวน 12 แห่ง และมีกิจกรรมการแบ่งปันอาหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อย่างน้อย 1 กิจกรรม

กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การเปิดศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด การมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับศูนย์
แบ่งปันรวมถึงการปลูกพืชสมุนไพรไทย โดยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้ขานรับ
แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ตามนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   และได้ร่วมกับ
ผู้นำชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจร   ซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่เป็นทั้งอาหารและยารักษา
โรคต่าง ๆ    ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโรคโควิด 19    ช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้น
ของไข้หวัด และป้องกันการติดเชื้อได้          การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ได้ดำเนินการผ่านมา       รวมไปถึงจัดตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด    และจัดทำแผนปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์แบ่งปัน   และมีการ
ขยายผลศูนย์แบ่งปันไปสู่ระดับอำเภอ จำนวน 12 แห่ง

นอกจากกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด  ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนสันดอนแก้ว
ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง   ทางศูนย์แบ่งปันได้ร่วมกับผู้นำชุมชนนำผลผลิต
ที่เกิดจากโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง     ซึ่งประกอบไปด้วย  ผักสวนครัว
อาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ของชุมชน     มอบให้กับจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัด
ลำปาง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19    ณ  ด่านตรวจปางมะโอ     หมู่ที่ 8
ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี นางสุรีย์ มาปลูก  นายอำเภอแม่ทะ เป็นผู้รับมอบ
ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)       รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด

………………………………………………………………………………………………………………………..
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ….. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)