💛พช. ลำปาง ประชุมพิจารณากลั่นกรองกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

💛วันที่  20  กรกฎาคม  2564   เวลา 9.00 น.   นายชาตรี ธินนท์   พัฒนาการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดลำปาง      พร้อมด้วย
คณะกรรรมการกลั่นกรอง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง     ณ   ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดลำปาง

💛การประชุมพิจารณากลั่นกรองกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดในครั้งนี้ สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความพร้อม และมีความเข้มแข็ง
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เสนอชื่อเข้ารับการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับ
จังหวัด    จำนวน  13  กองทุน     และคณะกรรมการกลั่นกรองกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น
จังหวัดลำปาง ได้ร่วมพิจารณากลั่นกรองกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความพร้อม และมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 กองทุน เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประกวดกองทุนแม่
ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดลำปาง    ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ที่ผ่านการกลั่นกรอง และคัดเลือกเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดลำปางต่อไป

💛 ในการนี้ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการประกวดกองทุนแม่
ของแผ่นดินระดับจังหวัด   ทั้ง   13   อำเภอ         ได้นำเสนอผลงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่
คณะกรรมการกลั่นกรองกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดลำปาง

💛ทั้งนี้ การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความ
เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด
………………………………………………………………………………………………………………………..
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง … รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)