💛 พช.ลำปาง ร่วมประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด) ครั้งที่ 1 /2564

💛 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน    เป็นประธานการประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ      ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด)   ครั้งที่ 1 /2564
ในการนี้ นายชาตรี  ธินนท์   พัฒนาการจังหวัดลำปาง     มอบหมายให้  นางทิพย์วรรณ   แก้วทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนายวรศักดิ์ สันชุมภู พัฒนาการอำเภอเสริมงาม
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน   นักวิชาการพัฒนาชุมชน   ร่วมรับชมการประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล
(Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดลำปาง

💛การประชุมในครั้งนี้  เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับแผนการกำหนดตำแหน่ง   และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเข้าสู่ตำแหน่ง    ประเภทวิชาการระดับ
ชำนาญการพิเศษได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยพัฒนาการจังหวัด
ดำเนินการประชุมและจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ ในประเด็นการยกเลิกระบบ
บริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน (นักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ)
และหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)  ตามแนวทางที่กรมกำหนด

💛ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมรับฟังการประชุมผ่านทาง TV พช.
ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ
…………………………………………………………………………………………………………………………
ภาพ/ข่าว : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพััฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง….. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)