พช.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.    นายชาตรี   ธินนท์    พัฒนาการจังหวัดลำปาง
มอบหมายให้นางทิพย์วรรณ  แก้วทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานจัดกิจกรรม  “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”          เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ       พร้อมทั้งร่วม
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี         และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของจิตอาสาเราทำความดี
ด้วยหัวใจ         ทั้งนี้  จังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรม   “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”
ดำเนินการจุดที่ 2  ในแปลงพื้นที่จุดขยายผลต้นแบบ         ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ของ
นายประวีน   ศิราไพบูลย์พร    ณ  บ้านแม่ฮ่าง    หมู่ที่ 4  ตำบลนาแก   อำเภองาว   จังหวัด
ลำปาง

ในการนี้ นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว  นายวิทยา ไชยคำ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาแก   กำนันตำบลนาแก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักวิชาการสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
(นพต.) และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

หลังจากนั้นได้ นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ  แปลงพื้นที่
จุดขยายผลต้นแบบของ   นายประวีน   ศิราไพบูลย์พร   ร่วมกันดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย
การปลูกต้นไม้ นานาชนิด    การห่มดินด้วยฟาง    และการขุดคลองไส้ไก่     ในพื้นที่บริเวณ
โคก หนอง นา พช.ของครัวเรือนต้นแบบ ฯ

บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่เคยเป็นเขาหัวโล้น
มาก่อน  แต่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นพื้นที่ขึ้นมาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ   มีฐาน
การเรียนรู้ จำนวน 7 ฐาน ที่จะเป็นแหล่งศึกษาของคนในหมู่บ้านชุมชน เพราะได้น้อมนำ
เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

………………………………………………………………………………………………………………..

ภาพ /ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)