💛พช.ลำปาง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

💛17  กรกฎาคม  2564   นายจำลักษ์   กันเพ็ชร์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง     เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม  “ จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ”   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ         เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำกล่าวน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของ
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ     โดยมี  นายนเรศวร์ฤทธิ์  อุบลศรี    นายอำเภอห้างฉัตร
นายชาตรี  ธินนท์   พัฒนาการจังหวัดลำปาง   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน      พัฒนาการอำเภอ
ทุกอำเภอ   หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่   เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร   ผู้นำชุมชน
ประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรม kick off  ระดับจังหวัด “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”
พร้อมนำจิตอาสาปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ณ แปลงนายสินชัย กันใจรส บ้านหล่ายทุ่ง
หมู่ที่ 4 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นพื้นที่ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564 บนพื้นที่จำนวน 1 ไร่

💛จากนั้นนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติปลูกต้นรวงผึ้ง
ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และนำจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกพืชสมุนไพร

โดยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ประธานในพิธีได้กล่าวว่า ตนรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่าน
ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึงแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน
ที่ช่วยกันลงแรงเอามื้อสามัคคี ในแปลง โคก หนอง นา    ซึ่งการจัดกิจกรรมของกรมการพัฒนา
ชุมชนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชน ภายในสภาวะ
วิกฤต โควิด 19  รวมถึงมีความตั้งมั่นที่จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ให้เป็นวิถีชีวิต   และรวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร   การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ซึ่งจะทำให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตช่วงโควิดนี้ไปได้   และตนขอเป็นกำลังใจ  ให้กับทางเจ้าของ
แปลง และชุมชน ที่จะช่วยกันสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจ
ต่อไป.
💛ด้านนายชาตรี  ธินนท์   พัฒนาการจังหวัดลำปาง  ได้เปิดเผยว่า    สำหรับกิจกรรม  kick  off
“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”     ในครั้งนี้   ทางจังหวัดลำปางได้ดำเนินการ    ในวันที่
17 กรกฎาคม 2564  พร้อมการสองจุด ดังนี้

💛จุดที่ 1  จุด kick off   ระดับจังหวัด  “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”   ดำเนินการ ณ
แปลงนายสินชัย กันใจรส บ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง

💛จุดที่ 2 แปลงพื้นที่จุดขยายผลต้นแบบของนายประวีณ ศิราไพบูลย์พร บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4
ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

💛สำหรับกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. การปลูกต้นไม้ และพืชผักสวนครัว ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น
กล้วย 5 หน่อ  มะละกอ 5 ต้น ขิง ตะไคร้ กระเพรา โหระพา
2.การปล่อยปลาลงสู่หนองน้ำ จำนวน 200 ตัว
3.การปลูกพืชสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร ผักเชียงดา โดยเฉพาะกระชาย และ
ฟ้าทะลายโจร เพราะถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโรคโควิด 19 และ
ช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัดและป้องกันการติดเชื้อได้
4.การห่มดิน หรือการคลุมดิน โดยใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมบริเวณโคนต้นไม้ เก็บรักษา
ความชื้นและเมื่อย่อยสลายสามารถเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้ ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า “การเลี้ยงดิน
ให้ดินเลี้ยงพืช”

💛ในขณะที่นายสินชัย กันใจรส เจ้าของแปลงได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติกับครอบครัว
และชุมชนอย่างยิ่งที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  ได้เลือกพื้นที่แปลงของตนเอง
เพื่อจัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้    ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วตนมีความตั้งใจในการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้เป็นวิถีชีวิตอยู่แล้ว และยิ่งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง    กับทางกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว   ยิ่งรู้สึกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ  ที่จะบริหาร
จัดการพื้นที่  1 ไร่   ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด    และพร้อมที่จะพัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชน      และผู้ที่สนใจ  ได้มาศึกษาในเรื่องของ  การบริหารจัดการพื้นที่
รวมถึงตั้งใจสร้างฐานเรียนรู้ในเรื่องของพืชสมุนไพร    และการปลูกผักอินทรีย์    ซึ่งตนเองมี
ความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกผักอินทรีย์   สามารถถ่ายทอดให้คนในชุมชน   และผู้ที่สนใจ
นำไปประกอบอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้   และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  เพื่อต่อสู้กับ
สภาวะวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้ต่อไปได้

💛ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค โควิด-19 ตามมาตรการของจังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด
…………………………………………………………………………………………………………………….
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง…. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)