พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ

ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายประจักษ์จิตร สายนะที
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสต์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและข้อสั่งการ
เพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)