สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางติดตามและวางแผนการประกวดออนไลน์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวภัทธิยา สดชื่น ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ติดตามและร่วมประชุมวางแผนการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น
ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการประกวดรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application
ZOOM โดยมี นางขวัญจิต ไชยฟู พัฒนาการอำเภอแม่ทะ พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ
ผู้นำชุมชน และครัวเรือนผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบ นายยงยุทธ กองสุพล ผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ บ้านเด่น หมู่ที่ 8
ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการนำเสนอ การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ให้สามารถรองรับการนำเสนอผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน เพื่อให้พร้อมในการนำเสนอผลงานผ่านระบบ
ออนไลน์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)