สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่แ“โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อมอบแนวทาง
การดำเนินงานให้จังหวัด อำเภอ และส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง              ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบแนวทางการดำเนินงานในครั้งนี้
ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ      เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล และทีวี พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)