พช. ลำปาง ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————————————-
– พช. ลำปาง ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

– วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชน ออกหน่วยบริการตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่/ชุมชน โดยดำเนินการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 10 ชุด จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด การมอบรถจักรยานและถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภองาว ณ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
– ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภองาว และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การสาธิตและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอดจนการบริการให้คำปรึกษาและให้ความรู้งานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)