พช.ลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 : หลักสูตร “การใช้ Social Media ในงานพัฒนาชุมชนและการเขียนข่าวสำหรับประชาสัมพันธ์”

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————–
– พช.ลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 : หลักสูตร “การใช้ Social Media ในงานพัฒนาชุมชนและการเขียนข่าวสำหรับประชาสัมพันธ์”

– วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 : หลักสูตร “การใช้ Social Media ในงานพัฒนาชุมชนและการเขียนข่าวสำหรับประชาสัมพันธ์” ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลำปาง (สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ รวม 13 คน
– โครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการสำรวจความต้องการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง โดยมีวิทยากรจากประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางและชมรมช่างภาพจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และการถ่ายรูปด้วย Smart Phone เพื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน พัฒนาคน พัฒนางาน และเสริมสร้างอุดมการณ์งานพัฒนาชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)