พช. ลำปาง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ภายในงาน “กาดนัดชุมชนคนลำปาง@ศาลากลาง” ครั้งที่ 5

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————————-
– พช. ลำปาง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ภายในงาน “กาดนัดชุมชนคนลำปาง@ศาลากลาง” ครั้งที่ 5

– วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคลังจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มเกษตรกร ในกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ภายในงาน “กาดนัดชุมชนคนลำปาง@ศาลากลาง” ครั้งที่ 5 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน และเพิ่มทักษะประสบการณ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 – 3 ดาว และผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– ภายในงานฯ มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดลำปาง รวมกว่า 30 บูธ ร่วมกับผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์ ผู้ประกอบการชุมชน ตลอดจนการ Live สด กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง และเครือข่าย OTOP จังหวัดลำปาง ได้แก่ กิจกรรม “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนและ SME ขนาดเล็ก และ “ตลาดเกษตรกร” จำหน่ายผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งให้ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อเพิ่มการบริโภคภายในประเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)