พช.ลำปาง ร่วมใจพัฒนา “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
————————
– พช.ลำปาง ร่วมใจพัฒนา “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

– วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางนัฏยา สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2 ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
– ภายในกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันเตรียมพื้นที่แปลงผักสวนครัว ปรับปรุงสภาพดิน และปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียนตามฤดูกาลเพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่าย และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน สู่การขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2

(Visited 1 times, 1 visits today)