พช.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————
– พช.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

– วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน และนางวรวรรณ โรจน์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้นำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว และนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)