พช.ลำปาง ระดมพลังความคิด จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————
– พช.ลำปาง ระดมพลังความคิด จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

– วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการจัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง สู่การวางแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ให้บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่บ้าน ชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายและผู้นำชุมชน ที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด รวม 19 คน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลำปาง (สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
– การจัดเวทีฯ ดังกล่าว มีการนำ “Scenario Analysis” มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้มสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในงานพัฒนาชุมชน ในปี 2564 โดยอาศัยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากแนวโน้มในปัจจุบัน รวมกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ของประเทศและจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปสู่การวางแผนรับมือได้อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง กลุ่มชุมชนเข้มแข็ง และกลุ่มทุนชุมชน เพื่อระดมความคิดวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มความเป็นไปได้ เพื่อให้สามารถตอบสนองงานภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

(Visited 1 times, 1 visits today)