พช.ลำปาง ประชุมบูรณาการการทำงานภาคีการพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————
– พช.ลำปาง ประชุมบูรณาการการทำงานภาคีการพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

– วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมบูรณาการการทำงานภาคีการพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนายกมล ร่างมณี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส และคณะ จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภองาว และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ และแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)