พช.ลำปาง นำกองทุนชุมชนบ้านสันโป่ง อำเภอเสริมงาม ศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ ตามโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————–
– พช.ลำปาง นำกองทุนชุมชนบ้านสันโป่ง อำเภอเสริมงาม ศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ ตามโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

– ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2563 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง นำกองทุนชุมชนบ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรการเงินชุมชน และภาคีการพัฒนา รวม 20 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ ตามโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ เพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เป็นระบบ สามารถใช้เงินทุนในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และแก้ปัญหาหนี้สิน ตลอดจนการบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
– ภายในกิจกรรมฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และศึกษาการดำเนินงานของครัวเรือนต้นแบบลดหนี้/ปลดหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ

(Visited 1 times, 1 visits today)