พช.ลำปาง ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————–
– พช.ลำปาง ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

– วันที่ 16 กันยายน 2563 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผ้า ตลอดจนรณรงค์กระตุ้นให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จำนวน 10 กลุ่ม/ราย
– การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการประชุมนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำแนวคิดผลิตภัณฑ์ พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกระบวนการผลิต ที่ทำจากผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง และความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการสร้างงานให้ติดเทรนด์จากแรงบันดาลใจและได้มาตรฐานสากล Work Shop การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อตอบสนองต่อการขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)