พช.ลำปาง เสริมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————–
– พช.ลำปาง เสริมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน

– วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน (รุ่นที่ 1) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลำปาง (สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง มีการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ อำเภอละ 1 คน รวม 13 คน
– การฝึกอบรมฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการสำรวจความต้องการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง โดยมีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน Google Drive, Google sheet, Google form การสร้าง QR code ตลอดจนการตัดต่อวีดิโอด้วยโปรแกรม Movie Maker โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน พัฒนาคน พัฒนางาน และเสริมสร้างอุดมการณ์งานพัฒนาชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)