การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#ลำปาง  “สุข…ทุกด้าน”#
——————————–

การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-วันนี้ (วันที่ 1  สิงหาคม  2563)  เวลา 09.00 น.  นางสาวศศิธร  อินทกุล  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15  พร้อมด้วยนางอภิญญา  โกมลรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง  ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง  เพื่อคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เขตตรวจราชการที่ 15

-โดยมีนายชาตรี  ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง,  นายวาทิต  ปัญญาคม  นายอำเภอเมืองลำปาง,   ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ , พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมถึงภาคีเครือข่ายและตัวแทนกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูล

– จังหวัดลำปาง มีข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย

– นางแสงระวี  รักสัตย์   ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร  ประเภทพัฒนาการอำเภอ  (นำเสนอผลงานผ่านวีดิทัศน์)

-นางสาวสิริประภา  จันทร์ทิพย์  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  ประเภทวิชาการ

– นายวรศักดิ์  สันชุมภู  ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม   ประเภทซื่อสัตย์สุจริต

– สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดต้นแบบ จังหวัดลำปาง

-นายสมคิด  ปันทะสืบ   ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง  ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)