จังหวัดลำปาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
————————————————
– จังหวัดลำปาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

– วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและรับทราบปัญหาต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
– ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ และมีข้อราชการเสนอในที่ประชุม ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของรัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 ด้วยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว
3. โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
4. การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
5. การสนับสนุนผู้พิการที่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้พิการ

(Visited 1 times, 1 visits today)