คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนใต้

# ลำปาง “สุข…ทุกด้าน” #
————————————-
– คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนใต้

– วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง  และคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนใต้ ณ วัดแพะหลวง หมู่ที่ 14  ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

– การคัดเลือกกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

  1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสบปราบ
  2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลล้อมแรด อำเภอเถิน
  3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มทำงอบ บ้านแพะหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

– ทั้งนี้ นอกจากการพิจารณาการคัดเลือกกิจกรรมฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดแล้ว ยังเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มศักยภาพสตรีและเครือข่าย ผ่านการรวมกลุ่มของสตรี บริหารจัดการด้วยสตรี สตรีมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)