คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนกลางและโซนเหนือ

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————–
– คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนกลางและโซนเหนือ

– วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เลขานุการคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนกลางและโซนเหนือ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง และบ้านปงครอบ หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
– การคัดเลือกกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอห้างฉัตร และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังเหนือ
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มการผลิตเชื้อเห็ดและการแปรรูปเห็ด หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ และกลุ่มน้ำดื่มสะอาด น้ำดื่ม K.O (เค.โอ) บ้านปงครอบ หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
– ทั้งนี้ นอกจากการพิจารณาการคัดเลือกกิจกรรมฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดแล้ว ยังเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มศักยภาพสตรีและเครือข่าย ผ่านการรวมกลุ่มของสตรี บริหารจัดการด้วยสตรี สตรีมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)