พช.ลำปาง ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วน และงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————–
– พช.ลำปาง ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วน และงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

– วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วน และงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Session call) เพื่อรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ดังนี้
1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้มีการแสวงหาความร่วมมือภายใต้การขับเคลื่อนงานของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดลำปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
3) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีการดำเนินงานตามเป้าหมายครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 9 กิจกรรม และเน้นย้ำการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ผู้นำกลุ่ม/องค์กร และครัวเรือน เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพจ “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช.” และการสร้างเครือข่ายขยายผล เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า และแบ่งปันพืชผักที่ได้จากการเพาะปลูกและเหลือจากการจำหน่ายสู่คนในชุมชน ผ่านตู้ปันสุข
4) การดำเนินงานนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เน้นกิจกรรมการ live สด เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และเชิญชวนเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ เข้าร่วมเป็นสมาชิก Fanpage OTOP Today ซึ่งการดำเนินงานนั้นต้องคำนึงถึงขอบเขต/ลักษณะงานของนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ที่กรมฯ กำหนด
5) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ดำเนินการตามไตรมาสที่กำหนด
6) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารข้อมูล รายละเอียดงบประมาณ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
– ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมการประชุมฯ และให้ข้อมูลและนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)