พช.ลำปาง ร่วมเดินหน้า ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#

———————–

– พช.ลำปาง ร่วมเดินหน้า ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

– วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. พระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง พระครูวิมลธรรมคุณากร เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อม เขต 1 คณะสงฆ์ตำบลบ้านเอื้อม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ บริเวณพระธาตุวัดบ้านเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

– ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำปาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนบ้านสัก และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว เป็นการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน สู่การเป็นต้นแบบการปลูกผักสวนครัวในชุมชน เป็นแหล่งอาหาร ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และยังสามารถช่วยเหลือและแบ่งปันผักสวนครัวไว้รับประทานกันในวัดและชุมชน

– พระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมฯ ในวันนี้ ถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่หันมาปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารในชุมชน เสริมสร้างความสามัคคีและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งหลังจากการร่วมกันปลูกผักสวนครัวแล้ว จึงขอให้ช่วยกันดูแลรักษาแปลงพืชผักนี้ เพื่อที่จะได้มีผลผลิตไว้เก็บเกี่ยว ขยายพันธุ์ และแบ่งปันกันในชุมชน ต่อไป

– ด้าน นายประเสริฐ สันบุญเป็ง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำปาง กล่าวว่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤต COVID-19 ได้ โดยเริ่มจากการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนสู่ชุมชน เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน

– ด้าน พัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำต้นแบบการปลูกผักสวนครัว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนเป็นแบบอย่างนำร่อง ในการส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวในเชิงพื้นที่ ซึ่งมุ่งหวังให้คนในชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ มีความพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอแบ่งปัน ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ผักที่นำมาปลูกในวันนี้ เป็นเมล็ดชนิด OP (Open Breed) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ และยังได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ตรา ศรแดง จากบริษัท อิสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ที่นำมาปลูกและขยายผลการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤต COVID-19

– ภายในกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันปรับพื้นดิน ปลูกผักสวนครัว และแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและต้นกล้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการขยายผลสู่พื้นที่วัดอื่นๆ ต่อไป โดยระหว่างการดำเนินงานได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัย

(Visited 1 times, 1 visits today)