พช.ลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนากองทุนชุมชน

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————-
– พช.ลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนากองทุนชุมชน

– กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนากองทุนชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
– วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายประจักษ์จิตร สายนะที หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนากองทุนชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3 – 4) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน อำเภอละ 1 คน รวม 13 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)